Nguyễn Huy Dũng
Think in HD /by Huy-Dũng

Think in HD /by Huy-Dũng

Archive

My 2021 Quick Review
Dec 31, 2021 · by Nguyễn Huy Dũng

Phần mềm (đơn giản) đầu tiên với ScratchJr
Aug 31, 2021 · by Nguyễn Huy Dũng

ScratchJr có thể làm được những gì?
Aug 31, 2021 · by Nguyễn Huy Dũng

Chọn thiết bị học Online cho học sinh tiểu học
Aug 27, 2021 · by Nguyễn Huy Dũng

RandomChess - Fun Learning
Jun 17, 2021 · by Nguyễn Huy Dũng