Nguyễn Huy Dũng
Think in HD /by Huy-Dũng

Think in HD /by Huy-Dũng

Series

ScratchJr Course

All kids from 5 year-old can learn programming and design skills to create their own animations, quizzes, and games. This series is a full guide for Vietnamese parents to do that using ScratchJr!

Articles in this series

ScratchJr có thể làm được những gì?

Aug 31, 20211 min read 21 views

Bạn có tin rằng ngay từ khi 5 tuổi, chưa cần biết đọc viết, chưa cần biết dùng chuột hay bàn phím, con mình đã hoàn toàn có thể thiết kế và lập trình ra các hoạt cảnh, câu đố, hay trò chơi đầy thú vị trên iPad hoặc máy tính bảng Android? Thực ra bạn ...