Nguyễn Huy Dũng
Think in HD /by Huy-Dũng

Think in HD /by Huy-Dũng

Follow
Series

ScratchJr Course

All kids from 5 year-old can learn programming and design skills to create their own animations, quizzes, and games. This series is a full guide for Vietnamese parents to do that using ScratchJr!

Articles in this series

ScratchJr có thể làm được những gì?

Aug 31, 20211 min read 81 views

Bạn có tin rằng ngay từ khi 5 tuổi, chưa cần biết đọc viết, chưa cần biết dùng chuột hay bàn phím, con mình đã hoàn toàn có thể thiết kế và lập trình...

ScratchJr có thể làm được những gì?
Phần mềm (đơn giản) đầu tiên với ScratchJr